Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice a výklad pojmů

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy výlučně níže specifikovaný význam:

 1. VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky
 2. OffMarket“ znamená internetový portál www.offmarket.cz
 3. Poskytovatel“ znamená společnost OFF-MARKET PROPERTY s.r.o., IČO: 04510038, se sídlem Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 120 00 Praha 2, sp.zn C 248840 vedená u Městského soudu v Praze
 4. Návštěvník“ znamená registrovaný i neregistrovaný uživatel internetového portálu OffMarket.
 5. Uživatel“ znamená fyzická nebo právnická osoba, která je registrována jako uživatel internetového portálu www.offmarket.cz

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi Uživatelem a Poskytovatelem při užívání internetového portálu www.offmarket.cz (OffMarket) Uživatelem, poskytování služeb Poskytovatelem prostřednictvím portálu OffMarket, další užívání portálu OffMarket, jakož i související právní vztahy.
 2. Účelem portálu OffMarket je především neveřejné zprostředkování nabídky a poptávky v oblasti nemovitostí. Předmětem portálu OffMarket je rovněž správa a informací poskytnutých Uživateli za účelem neveřejného propojení nabídky a poptávky nemovitostí.

III. Registrace a zrušení registrace

 1. Registrace do portálu OffMarket VOP je podmíněna uzavřením písemné smlouvy o spolupráci mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
 2. Pro registraci do portálu OffMarket je nezbytné, aby Uživatel poskytl Poskytovateli své osobní údaje, tj. minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail. Uživatel vyplní registrační formulář a zvolí své heslo, aktivaci registrace provádí Poskytovatel.
 3. Při registraci je Uživatel povinen všechny údaje uvést pravdivě a úplně.
 4. Uživatel odpovídá za to, že při registraci uvedl správnou a funkční e-mailovou adresu, na které pravidelně přebírá e-mailové zprávy.
 5. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá právní jednání, která vůči němu bude Poskytovatel činit, budou činěny zejména prostředky elektronické komunikace, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl při registraci.
 6. Uživatel má možnost zrušit svoji registraci zasláním žádosti na emailovou adresu……………... Na základě této žádosti bude jeho účet deaktivován nebo zrušen.
 7. Při ukončením smlouvy o spolupráci mezi Uživatelem a Poskytovatelem dojde vždy k deaktivaci účtu Uživatele.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace, neposkytuje však žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost a aktuálnost, pokud jsou přebírána od třetích osob.
 2. Poskytovatel neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na portálu OffMarket.
 3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za uzavření či neuzavření smluv mezi Uživatelem a třetími osobami na základě nabídky a poptávky uskutečněné prostřednictvím portálu OffMarket.
 4. Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na portál OffMarket, ani nezávadnost a bezpečnost portálu OffMarket. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a při užívání portálu OffMarket, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na portál OffMarket, škody způsobené přerušením provozu, poruchou portálu OffMarket, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k datům Uživatele. Pokud se stanou internetové stránky OffMarket z technických důvodů nedostupné, Poskytovatel se bude snažit provoz stránek co nejdříve obnovit, pokud je důvod nepřístupnosti internetových stránek pod jeho kontrolou.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoli dočasně nebo i trvale zablokovat, tj. znemožnit přístup k účtu Uživatele a odstranit či znepřístupnit jakékoli údaje o Uživateli na internetovém portále OffMarket, a to podle svého uvážení, i bez uvedení důvodu.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Přístup na portál OffMarket a používání portálu OffMarket jsou bezplatné. Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu na portál OffMarket a s používáním portál OffMarket (zejména náklady na internetové připojení). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození přístrojů Uživatele během prohlížení či jiném užívání internetového portálu OffMarket.
 2. Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup na portál OffMarket nebo jeho provoz omezen nebo přerušen.
 3. Uživatel nebude činit nic, co by poškozovalo nebo narušovalo poskytování služeb prostřednictvím portálu OffMarket nebo fungování portálu OffMarket.
 4. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.
 5. Uživatel je povinen při užívání portálu OffMarket dodržovat právní předpisy České republiky, je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele i třetích osob.

VI. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

 1. Uživatel uděluje registrací na internetovém portále OffMarket Poskytovateli souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů při registraci (dále jen „osobní údaje“). Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním jeho osobních údajů třetí osobu (zpracovatele).
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, případně obchodní firma a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště nebo sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 3. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem poskytování spravování informací a zprostředkovatelských a poradenských služeb na trhu nemovitostí, za účelem plnění ze smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Předmětem smlouvy dle předchozí věty je zejména zprostředkování uzavření či změny smlouvy týkající se nemovitostí. Osobní údaje budou zpracovávány také k obchodním a marketingovým potřebám Poskytovatele, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 4. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje Uživatele bude považovat za důvěrné a použije je pouze k v souladu s účelem internetového portálu OffMarket a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Poskytovatel bude předávat osobní údaje Uživatele třetím osobám v rozsahu nezbytné pro plnění účelu internetového portálu OffMarket, zejména zprostředkování nabídky a poptávky v oblasti nemovitostí a to za podmínek určených ve smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem.
 5. Uživatel má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Uživatel má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to prostřednictvím úpravy svého uživatelského profilu. Uživatel ručí za správnost jím zadaných údajů.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro nakládání s osobními údaji, a to zejména shromážděním, uložením na nosič informací, vyhledáváním, používáním, uchováváním, tříděním, kombinováním, vyhodnocováním, blokací a likvidací.
 7. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zasílal obchodní sdělení. Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli s okamžitou účinností odvolat, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu.
 8. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 9. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Uživatel může požádat Poskytovatele o vysvětlení týkající zpracování svých osobních údajů a požadovat, aby Poskytovatel blokoval, provedl opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. VOP nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na offmarket.cz. Uživatel potvrzuje zakliknutím svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP.
 2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat VOP, o změně VOP Poskytovatel vyrozumí Uživatele prostřednictvím e-mailového upozornění. Uživatel může změnu těchto VOP odmítnout prostřednictvím odeslání emailu a do 14 dnů od doručení oznámení o změně těchto VOP, v daném případě pak bude zrušena registrace uživatele.
 3. Pokud je nebo se stane jakékoli ustanovení těchto VOP neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VOP.
 4. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.
 5. V právních vztazích mezi Poskytovatelem a Uživatelem se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 12. 6. 2017.
 7. Uživatel prohlašuje, že se s VOP řádně seznámil, porozuměl jim a souhlasí s nimi.